Regulamin sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego

Ogólne warunki handlowe Dostawca / sprzedający: Bellinda Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź, Polska
REGON: 470633310
NIP: 7270031178
Adres pocztowy do korespondencji: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
Adres pocztowy do zwrotu towaru: Przesyłkownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn 
Adres mailowy do korespondencji elektronicznej: bellinda.pl@dim.com
Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawane będą następujące produkty: bielizna, wyroby pończosznicze i skarpety

§ 1
Zamawianie towaru, zawieranie umowy kupna 
 1. Sprzedający dostarcza towary na podstawie zamówień kupującego. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej następujące dane: - kod numeryczny określający towar (numer artykułu), rozmiar i kolor, ilość sztuk, cenę jednostkową. 
 2. Po kliknięciu pokazuje się opis towaru oraz cena z podatkiem VAT dla każdego rodzaju towaru. Konsument ma możliwość zmiany towarów umieszczonych w wirtualnym koszyku, sprawdzenia jego zawartości i ceny zakupu wybranych produktów. Przed złożeniem zamówienia zawsze pokazują się wszystkie produkty przechowywane w koszyku, ceny, ilości poszczególnych produktów, cena za dostawę i łączna cena zakupu z podatkiem VAT. Wysłanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "zamówienie" jest propozycją zawarcia umowy kupna. 
 3. Kupujący ma możliwość zmiany produktu przechowywanego w koszyku, sprawdzenia jego zawartości i ceny zakupu oraz edycji swoich danych kontaktowych. 
 4. Po otrzymaniu zamówienia zostanie ono odesłane do kupującego jako potwierdzone. 
 5. Jeśli zamówienie zostanie potwierdzone przez sprzedającego bez zmian, umowa kupna zostanie zawarta w chwili gdy sprzedający wyśle potwierdzenie zamówienia kupującemu. 
 6. Jeżeli zamówienie kupującego zostało potwierdzone tylko częściowo lub zawiera inne zmiany, oznacza to, że umowa nie została zawarta. Aby zawrzeć umowę kupna kupujący musi złożyć nowe zamówienie.

§ 2 
Cena zakupu i płatność 
 1. Cena zakupu jest podana dla każdego produktu. Cena zawiera podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w momencie zawarcia umowy kupna. 
 2. Sposoby płatności za towar: za pobraniem, przedpłata na konto bankowe, karta płatnicza lub e-przelew. 
 3. Numer rachunku bankowego do przelewu bankowego: ING BANK ŚLASKI S.A. 37105000861000002273612123
 4. Faktura zostanie wysłana razem z przesyłką.

§ 3
Termin i sposób dostawy
 
 1. Towar zostanie dostarczony najpóźniej 6 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. 
 2. Wszystkie towary zostaną dostarczone kupującemu zgodnie z metodą dostawy wybraną w zamówieniu. 
 3. Koszt dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia ponosi kupujący, o ile nie jest określone, że koszt dostawy ponosi sprzedający. Sprzedający ponosi koszt dostawy towaru w przypadku, jeśli jest podana taka informacja na zamówieniu (w zależności od wielkości zamówienia). 
 4. W przypadku gdy kupujący nie przyjmie dostawy zamówionych towarów bez wcześniejszego prawidłowego odstąpienia od umowy kupna, zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z dostawą. 
 5. Towary uznaje się za dostarczony z chwilą przyjęcia przesyłki przez kupującego.

§ 4 
Reklamacje 
 1. Sprzedający udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty dostawy. 
 2. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania, wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i konserwacji. 
 3. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady, kupujący ma prawo zgłosić wadę dostawcy (reklamacja) bez zbędnej zwłoki po odkryciu wady/ albo od pierwszej sposobności odkrycia wady. Zawiadomienie o wadach (reklamacja) musi mieć formę pisemną i powinno zostać wysłane listem na adres: Bellinda Poland ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź albo mailem na adres: bellinda.pl@dim.com. Reklamacja musi zawierać dokładną specyfikację wadliwego towaru, tj. należy podać kod/numer towaru, datę i numer faktury, numer dowodu dostawy oraz datę dostawy. Kupujący jest również zobowiązany, na podstawie żądania sprzedającego, do wysłania wadliwego towaru do kontroli i dalszego badania na adres: Przesyłkownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni. 
 5. Sprzedający w przypadku uzasadnionej reklamacji (w zależności od rodzaju wady) wymieni towar na nowy lub udzieli zasadnej zniżki na zakup wadliwego towaru.

§ 5 
Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny i bez sankcji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. 
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli towary zostały zmodyfikowane zgodnie z jego życzeniem. 
 3. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedający nie potwierdzi jego zamówienia w całości lub jeżeli towar nie zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. 
 4. Odstąpienie musi nastąpić pisemnie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres mailowy. 
 5. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres sprzedającego: Przesyłkownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn. 
 6. Zwracany towar musi być nieuszkodzony i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. 
 7. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, nie przysługują mu koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu wpłaconą kwotę za towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. 

 § 6 
Inne prawa i obowiązki stron 
 1. Kupujący nabywa prawo własności do towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu za towar. 
 2. Jeżeli kupujący dokonuje zakupu towarów jako konsument, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Zamieszczamy link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

§ 7
Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna między kupującym a sprzedającym.

§ 8
Ważność regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r